مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر رنگ مخزن پرورش روی شاخص ...
عنوان تأثیر رنگ مخزن پرورش روی شاخص های رشد، پارامتر های خونی و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی اسکار (Astronotusocellatus Agassiz, 1831)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اسکار؛ کورتیزول؛ ملاتونین؛ رنگ تانک
چکیده در این مطالعه، اثر رنگ های متفاوت تانک پرورشی بر شاخص های رشد، خون شناسی، استرس و بیوشیمیایی پلاسما ماهی اسکار مورد بررسی قرار گرفت. طول دوره این تحقیق 8 هفته بود. غذا دهی در حد سیری و در 3 وعده در ساعات 7:00، 12:00 و 17:00 انجام گرفت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیما با رنگ قرمز مشاهده گردید و همچنین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار قرمز نسبت به سایر تیمار ها کاهش معنی داری را نشان داد ( 05/0>P). طبق نتایج بدست آمده تعداد گلبول های سفید (WBC) در تیمار زرد نسبت به سایر تیمار ها بیشتر بود ( 05/0>P). مقدار کورتیزول در تیمار قرمز نسبت به تیمار های دیگر کمتر بود و بیشترین مقدار کورتیزول در تیمار آبی مشاهده شد. نتایج حاصل از آزمایش بیوشیمیایی پلاسما نشان داد که در مقدار پروتئین کل بین تیمار ها اختلاف معنی دار وجود داشت. میزان آلبومین در تیمار قرمز نسبت به سایر تیمار ها دارای بالاترین میزان خود بود و اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0>P).. میزان ملاتونین نیز در تیمار قرمز نسبت به سایر تیمار بیشتر بود (05/0>P). مطالعه حاضر نشان داد استفاده از رنگ تانک قرمز نسبت به رنگ های دیگر به لحاظ شاخص های رشد و استرس،وضعیت مطلوب تری را ایجاد می کندکه ممکن است به دلیل سازگاری بیشتر و بهتر فیزیولوژیک ماهی با ای نرنگ باشد.
پژوهشگران حکیمه دوپیکر (نفر اول)، مجیدرضا خوش خلق (نفر دوم)، احمد قاسمی (نفر سوم)، وحید مرشدی (نفر چهارم)