احمد قاسمی

خانه /احمد قاسمی
نام و نام خانوادگی احمد قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا-جانوری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Middle East Journal of Cancer 15 (2024) 161
2
AQUACULTURE INTERNATIONAL 33 (2024) 1-19
3 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 11 (1402) 77-103
4
Journal of Agricultural Science and Technology 25 (2023) 647-660
5 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 4 (1402) 10-20
6 علوم و فنون دریایی 21 (1401) 41-54
7
AQUACULTURE INTERNATIONAL 30 (2022) 1-20
8
PeerJ 10 (2022) 1-16
9
Genetics of Aquatic Organisms 6 (2022) 1-8
10
WETLANDS 42 (2022) 1-14
11
AQUACULTURE NUTRITION 20 (2022) 9
12
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 49 (2022) 3503-3510
13 تغذیه آبزیان 8 (1401) 2
14
AQUACULTURE RESEARCH 53 (2022) 1-10
15
Aquaculture Reports 25 (2022) 101215
16 توسعه آبزی پروری 15 (1400) 61-73
17
Probiotics and Antimicrobial Proteins 14 (2022) 1-13
18
AQUACULTURE INTERNATIONAL 2 (2021) 1-24
19
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21 (2021) 1-7
20 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 13 (1400) 33-46
21
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 47 (2021) 2027-2039
22
Aquaculture Reports 25 (2021) 1110-1114
23
AQUACULTURE 541 (2021) 736809-...
24 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 8 (1400) 1-10
25 علوم و فنون شیلات 2 (1400) 213-226
26
CHEMOSPHERE 264 (2021) 50
27
Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 (2020) 3269-3284
28 مجله منابع طبیعی ایران 73 (1399) 455-470
29 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
30 حفاظت زیست بوم گیاهان 8 (1399) 217-228
31 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
32 علوم و فنون دریایی 19 (1399) 1-10
33 زیست شناسی دریا 12 (1399) 51-62
34
AQUACULTURE NUTRITION (2020) ،
35 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
36 پژوهشهای جانوری (1398) ،
37 علوم آبزی پروری (1398) 42،51
38
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 1،25
39
Annals of Animal Science (2019) ،
40 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
41 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
42 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
43 علوم و فنون دریایی (1397) ،
44
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2018) 983،990
45 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (1396) ،
46 محیط زیست جانوری (1396) ،
47 علوم و فنون دریایی 14 (1395) 108-120
48 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (1394) 13،24
49
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
50 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
51 علوم و فنون دریایی (1393) ،
52
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
53 شیلات (1392) ،
54 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
55 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
56
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
57
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
58 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
59 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
60 ژنتیک نوین (1391) 325،332
61
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
62 ژنتیک نوین (1390) 23،30
63 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
64 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11