احمد قاسمی

خانه /احمد قاسمی
نام و نام خانوادگی احمد قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا-جانوری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 11 (1402) 77-103
2
Journal of Agricultural Science and Technology 25 (2023) 647-660
3 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 4 (1402) 10-20
4 علوم و فنون دریایی 21 (1401) 41-54
5
AQUACULTURE INTERNATIONAL 30 (2022) 1-20
6
PeerJ 10 (2022) 1-16
7
Genetics of Aquatic Organisms 6 (2022) 1-8
8
WETLANDS 42 (2022) 1-14
9
AQUACULTURE NUTRITION 20 (2022) 9
10
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 49 (2022) 3503-3510
11 تغذیه آبزیان 8 (1401) 2
12
AQUACULTURE RESEARCH 53 (2022) 1-10
13
Aquaculture Reports 25 (2022) 101215
14 توسعه آبزی پروری 15 (1400) 61-73
15
Probiotics and Antimicrobial Proteins 14 (2022) 1-13
16
AQUACULTURE INTERNATIONAL 2 (2021) 1-24
17
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21 (2021) 1-7
18 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 13 (1400) 33-46
19
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 47 (2021) 2027-2039
20
Aquaculture Reports 25 (2021) 1110-1114
21
AQUACULTURE 541 (2021) 736809-...
22 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 8 (1400) 1-10
23 علوم و فنون شیلات 2 (1400) 213-226
24
CHEMOSPHERE 264 (2021) 50
25
Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 (2020) 3269-3284
26 مجله منابع طبیعی ایران 73 (1399) 455-470
27 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
28 حفاظت زیست بوم گیاهان 8 (1399) 217-228
29 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
30 علوم و فنون دریایی 19 (1399) 1-10
31 زیست شناسی دریا 12 (1399) 51-62
32
AQUACULTURE NUTRITION (2020) ،
33 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
34 پژوهشهای جانوری (1398) ،
35 علوم آبزی پروری (1398) 42،51
36
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 1،25
37
Annals of Animal Science (2019) ،
38 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
39 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
40 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
41 علوم و فنون دریایی (1397) ،
42
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2018) 983،990
43 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (1396) ،
44 محیط زیست جانوری (1396) ،
45 علوم و فنون دریایی 14 (1395) 108-120
46 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (1394) 13،24
47
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
48 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
49 علوم و فنون دریایی (1393) ،
50
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
51 شیلات (1392) ،
52 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
53 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
54
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
55
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
56 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
57 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
58 ژنتیک نوین (1391) 325،332
59
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
60 ژنتیک نوین (1390) 23،30
61 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
62 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11