مشخصات پژوهش

خانه /تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های ...
عنوان تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دور ة زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسة ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. ب ا تفکیک دور ة 20 سا لة پژوهش به سه دورة رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شد ة کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد ؛ ام ا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد ، اما تفاوت چسبندگی هزینهها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینههای عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شدة کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)، حجت پارسا (نفر دوم)، سیما مهربانیان (نفر سوم)