حجت پارسا

خانه /حجت پارسا
حجت پارسا
نام و نام خانوادگی حجت پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH online (2023) -
2 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 23(1) (1401) 197-219
3
International Journal of Management, Accounting and Economics vol 10 (2023) 29-63
4
International Journal of Business and Development Studies 14 (2022) 17
5 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
6 توسعه و سرمایه 11 (1400) 41-55
7 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 41 (1399) 65-82
8 نظریه های کاربردی اقتصاد (1399) 29،60
9 مطالعات اقتصاد انرژی (1399) 217251
10
Environmental Energy and Economic Research (2020) 27،41
11 راهبرد اقتصادی (1398) 179،202
12
Iranian Journal of Economic Studies (2019) 69،90
13 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی (1398) 29،63
14 اقتصاد و تجارت نوین (1398) 39،59
15
Iranian Economic Review (2019) 319،339
16
Transactions on Maritime Science (2019) 5،17
17
Stochastics and Quality Control (2019) ،
18 سیاست های راهبردی و کلان (1397) 546،566
19 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی (1397) 141،168
20 تحقیقات نظام سلامت (1396) 305،311
21 بررسی های حسابداری و حسابرسی (1396) 551،572
22
Iranian Economic Review (2017) 829،845
23 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (1394) 193،216
24 حسابداری و منافع اجتماعی 15 (1393) 19-34
25
Custos e Agronegocio On Line (2015) 115،127
26 سیاست گذاری اقتصادی (1388) 1،17
27 پژوهش های اقتصادی ایران (1387) 1،16