مشخصات پژوهش

خانه /مؤلفه های داخلی مؤثر بر امنیت ...
عنوان مؤلفه های داخلی مؤثر بر امنیت منطقه خلیج فارس ( 95ـ 1975م)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها خلیج فارس ـ امنیت ـ کشورهای منطقه ـ توسعه سیاسی ـ انسجام ملی
چکیده خلیج فارس یک مجموعه امنیتی پیچیده است که طی سال های 95ـ 1975م،. جنگ ها و برخوردهای مرزی، اعتراضات و شورشهای مردمی، بحرانها و مسابقه تسلیحاتی زیادی را به خود دیده است. سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که علت اصلی این همه بی ثباتی ها چه بوده و چرا طی این بیست سال، خلیج فارس به یکی از ناامن ترین مناطق جهان تبدیل شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده با اتخاذ رویکردی تاریخی، به بررسی زمینه های سیاسی ـ اجتماعی بی ثباتی و ناامنی خلیج فارس طی دوره زمانی 95ـ1975م. پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در کنار عوامل بین المللی و منطقه ای مؤثر بر امنیت و ثبات منطقه، مهمترین عامل بی ثباتی خلیج فارس در دوره زمانی مذکور، «ضعف درون ساختاری واحدهای سیاسی» بوده است.
پژوهشگران محمد منصوری مقدم (نفر اول)، محمدرضا قلی زاده (نفر دوم)