مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاثیر عوامل درون ...
عنوان بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورانه از طریق استراتژی محوری صادراتی - مورد مطالعه: شرکت های صادراتی استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده عملکرد نوآورانه به توانایی شرکت برای اولین کاربرد ایده ها، ابزارآلات، سیستم ها، خط مشی ها، برنامه ها، فرایند ها، محصولات و خدمات جدید، اشاره دارد. نوآوری به سازمان ها کمک می کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورنه با میانجی گری متغیر استراتژی محوری صادراتی در شرکت های صادر کننده استان بوشهر می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های صادر کننده فعال در شهر بوشهر می باشد. بر اساس آمار گرفته شده از سازمان تجات و بازرگانی استان بوشهر، تعداد 30 شرکت صادراتی فعال در شهرستان بوشهر وجود دارد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است. تعداد250 پرسشنامه به صورت حضوری در بین همه مدیران و کارشناسان این شرکت ها توزیع گردید و نهایتاً تعداد220 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس از داده های هر شرکت میانگین گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده ها بر روری 30 پرسشنامه میانگین گرفته شده هر شرکت انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل درون سازمانی (یادگیری محوری، انعطاف پذیری استراتژیک، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی) بر استراتژی محوری صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و استراتژی محوری صادراتی بر عملکرد نوآورانه شرکت های صادر کننده استان بوشهر تاثیر مثبت و معناداری دارند.
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول)، فرشاد آرام (نفر دوم)