مشخصات پژوهش

خانه /طراحی الگوی دینامیکی کنترل ...
عنوان طراحی الگوی دینامیکی کنترل موجودی با به کارگیری الگوریتم فراابتکاری ترکیبی جهت بهینه سازی انبار بیمارستان در همه گیری کووید 19
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها مدیریت موجودی|مدل دینامیکی|الگوریتم فراابتکاری ترکیبی|همه گیری کووید19. ،
چکیده مدیریت موجودی و برنامه ریزی سفارش در مراکز درمانی به ویژه در شرایط بیماری های همه گیر امری بسیار ضروری است و می تواند تأثیر به سزایی در کاهش هزینه ها، ارائه مطلوب خدمات به بیماران و تأمین ملزومات گروه درمان داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی دینامیکی چند کالایی گسسته زمان برای مدیریت بهینه موجودی و برنامه ریزی سفارش های کالاهای مصرفی بیمارستان ها در شرایط همه گیری کووید 19 است. قلمرو مکانی این مطالعه، بیمارستان خلیج فارس در شهر بوشهر است. در این مطالعه برای حل الگوی ریاضی، از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرّات - ژنتیک تحت سناریوهای چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد الگوی ارائه شده بر پایه تأمین تقاضای اولیه، در نوع و میزان مصرف کالاهای مختلف، قابلیت کمینه کردن هزینه ها با در نظر گرفتن محدودیت حجم انبار تحت سناریوهای چندگانه را دارد. الگوریتم ترکیبی ارائه شده در مقایسه با الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازّدحام ذرّات نیز از عملکرد بهتری برخوردار است.
پژوهشگران غضنفر (حامد) جباری (نفر اول)، حمید شاهبندرزاده (نفر دوم)، احمد قربان پور (نفر سوم)