مشخصات پژوهش

خانه /خلق ارزش پایدار برای سازمان ...
عنوان خلق ارزش پایدار برای سازمان ها؛ نقش محیطگرایی و فرآیندهای خدمات سبز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها محیط گرایی، فرآیند خدمات سبز، خلق ارزش پایدار، مدل سازی معادلات ساختاری.
چکیده در چند سال اخیر، درک و خلق ارزش پایدار همواره یکی از عناصر راهبردی کسب و کارها بوده است. سازمان ها با بررسی ارتباط محیط-گرایی به عنوان یک پارادایم جدید مدیریت و خلق ارزش می توانند فرصت های ایجاد ارزش پایدار از طریق کاهش هزینه، کاهش ریسک، تمایز محصول و ارائه محصولات سازگار با محیط زیست را ایجاد کنند. ابزاری کارآمد در جهت تحقق این فلسفه مورد توافق سازمان ها، فرآیندهای سبز می باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محیط گرایی و فرآیندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار است. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناختی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پتروشیمی در استان بوشهر تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزارSmart pls انجام شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد محیط گرایی بر خلق ارزش پایدار و فرآیندهای خدمات سبز تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد فرآیندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار تاثیر مثبت و معنی دار دارد. بنابراین، می توان بیان نمود فرآیندهای خدمات سبز در بین محیط-گرایی و خلق ارزش پایدار نقش واسطه مثبت را بازی می کند.
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، هادی بالوئی جام خانه (نفر دوم)، حیدر احمدی (نفر سوم)