مشخصات پژوهش

خانه /تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها ...
عنوان تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر ادراک مشریان از تصویر برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانک ملت بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی می‏باشد که از خدمات شعب بانک ملت در شهر بوشهر استفاده می کنند. حجم نمونه پژوهش 384 نفر می‏باشد که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولیت خیرخواهانه و مسئولیت اخلاقی بر هر سه بعد ادراک از تصویر برند (ادراک شناختی، ادراک عاطفی و ادراک حسی) تاثیر مثبت دارند. از طرف دیگر مسئولیت اقتصادی فقط بر یک بعد، ادراک از تصویر برند (ادراک حسی) تاثیر مثبت دارد و مسئولیت قانونی نیز فقط بر یک بعد، ادراک از تصویر برند(ادراک عاطفی) تاثیر مثبت دارد.
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول)، فرشاد آرام (نفر دوم)