مشخصات پژوهش

خانه /اثرات مکمل سازی اسید آمینه ...
عنوان اثرات مکمل سازی اسید آمینه تورین در جیره بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) بر عملکرد رشد و تغذیه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)، لاکتوفرین، عملکرد رشد و تغذیه، پاسخ ایمنی، آنزیم آنتی اکسیدانی، خلیج فارس
چکیده هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات تورین جیره بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیب لاشه، شاخص های خونی و ایمنی در پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) بود. برای این منظور تعداد 180 قطعه ماهی (با وزن متوسط 8/0± 14/13 گرم) در 3 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار توزیع شدند. تیمارهای تغذیه ای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: تیمار1 (شاهد): تغذیه با جیره پایه، تیمار 2 و 3: تغذیه شده با جیره پایه حاوی به ترتیب 500 و 1000 میلی گرم تورین در هر کیلوگرم غذا. نتایج بدست آمده نشان داد که تورین جیره عملکرد رشد و تغذیه را تحت تاثیر قرار داد (P < 0.05). در پایان آزمایش ترکیب لاشه شامل رطوبت، پروتئین و چربی تحت تاثیر تورین جیره به صورت معنی داری کاهش و افزایش یافت (P < 0.05). علاوه بر این، پارامترهای ایمنی شامل لیزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و فعالیت کمپلمان به وسیله تورین جیره تغییر نکرد (P > 0.05). به طور کلی، این مطالعه نشان داد که افزودن تورین به جیره اثر مثبتی بر روی عملکرد رشد و تغذیه داشت اما پاسخ ایمنی غیراختصاصی را نمی تواند بهبود ببخشد.
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)، دارا باقری (همکار)، احمد قاسمی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1399-07-02
زمان خاتمه طرح 1401-02-01
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود