مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تأثیر عوامل محیطی و ...
عنوان بررسی تأثیر عوامل محیطی و فردی بر نگرش افراد به تبلیغات )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر(
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده تبلیغات به عنوان یکی از بخش های مهم در بازاریابی به شمار می رود و موضوعی کهه اهمیهت زیهادی دارد ایهن اسهت که توجه به چه مواردی بر نگرش مصرف کنندگان تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؛ در این پژوهش تهشش شهده اسهت ایهن موضوع را مورد بررسی قرار دهد که باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اجتماعی در تبلیغهات، باورههای اخشقهی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصی تبلیغات، بر نگرش به تبلیغهات تأثیرگهذار خواههد بهود یها خیهر؛ جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر هستند؛ حجم نمونه بها اسهتف اده از فرمهول کهوکران 189 نفر برآورد شد؛ جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه بهوده اسهت و بها اسهتفاده از نمونهه گیهری تصهادفی، پرسشهنامه میهان دانشجویان توزیع گردید. داده های پژوهش به وسیله ی نرم افزار ایموس مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شهد توجهه بهه باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اخشقی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصهی تبلیغهات بهر نگرش افراد به تبلیغات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول)، زهره خسروی لقب (نفر دوم)