مشخصات پژوهش

خانه /اثربخشی زوج درمانی به روش ...
عنوان اثربخشی زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش طلاق عاطفی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده چکیده مقدمه: خانواده نیازهای اعضای آن را تأمین میکند و زوجین متقاضی طلاق مشکلات فراوانی بهویژه در زمینه الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی دارند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش طلاق عاطفی بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعهکننده به مرکز مشاوره دادگاه شهر بوشهر در فصل پاییز سال 1350 بودند. نمونه پژوهش 46 زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی )هر گروه 26 زوج( جایگزین شدند. گروه آزمایش 16 جلسه 56 دقیقهای )دو جلسه در هفته( تحت آموزش زوج درمانی با روش ایماگو تراپی هندریکس قرار گرفت. گروهها به پرسشنامههای الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون پاسخ دادند. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. یافتهها: یافتهها نشان داد بین گروههای آزمایش و کنترل در الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس باعث افزایش الگوی ارتباطی سازنده و کاهش الگوهای ارتباطی اجتنابی و >6/ توقع/کنارهگیری و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شد ) 69 P .) نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس بر الگوهای ارتباطی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. بنابراین مشاوران و درمانگران میتوانند از روش زوج درمانی به روش ایماگو تراپی هندریکس برای بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق استفاده کنند.
پژوهشگران ستاره مهنایی (نفر اول)، علی پولادی ریشهری (نفر دوم)، سید موسی گلستانه (نفر سوم)، مولود کیخسروانی (نفر چهارم)