مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی خرابی پیشرونده سازه ...
عنوان ارزیابی خرابی پیشرونده سازه دکل انتقال نیرو خط 230 کیلوولت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها خرابی پیشرونده، دکل انتقال برق، تحلیل دینامیکی خطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی
چکیده خرابی پیشرونده در سازه به دلیل رخ داد اقدامات اتفاقی و اثر زنجیروار خرابی، منجر به شکست دامنه وسیعی از سازه و یا حتی ریزش کلی سازه می شود. خطوط انتقال برق یکی از اجزای جدایی ناپذیر در سیستم برق قدرت هستند. شکست ساختارهای خط انتقال برق یکی از مشکلات اصلی شرکت های برق در مناطق مختلف جهان است. در این پژوهش به بررسی رفتار خرابی پیشرونده مطالعه موردی خط انتقال برق 230 کیلوولت در استان فارس پرداخته شده است. در مطالعه حاضر، دو روش تحلیل دینامیکی خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی جهت شناسایی آسیب با روش مسیر بار جایگزین مورداستفاده قرارگرفته است. مدل المان محدود دکل عبوری (DC0)، دکل انتهایی (DC90) و هادی های خط انتقال برق 230 کیلوولت در نرم افزار SAP2000 مدل سازی گردیده است. در این پژوهش رفتار خرابی پیشرونده در اثر حذف پایه دکل های انتقال برق موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که دکل های عبوری و انتهایی در اثر خرابی یک پایه تحت بار ثقلی پایدار هستند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر حذف یک پایه در تحلیل خرابی پیشرونده دکل های انتهایی نسبت به دکل های عبوری از مقاومت بالاتری برخوردارند.
پژوهشگران فردوسی فریده (نفر اول)، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم)، رحمن دشتی (نفر سوم)