سیدشاکر هاشمی

خانه /سیدشاکر هاشمی
سيدشاكر هاشمي
نام و نام خانوادگی سیدشاکر هاشمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی عمران مدرس 23(1) (1402) 91-104
2 علوم و مهندسی زلزله 9(4) (1401) 133-148
3 علوم و فناوری های پدافند نوین 13-3 (1401) 191-200
4
International Journal of Steel Structures 22 (2022) 1200-1214
5
journal of rehabilitation in civil engineering 9 (2021) 40-60
6
International Journal of Structural Engineering (2020) 254،270
7
Scientia Iranica (2020) ،
8
Periodica Polytechnica-Civil Engineering (2020) 1،10
9 فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل (1398) 1،13
10
Arabian Journal of Geosciences (2019) ،
11
Scientia Iranica (2019) ،
12
Advances in Concrete Construction (2019) 285،294
13 مهندسی عمران مدرس (1397) ،
14 مهندسی عمران مدرس (1397) ،
15
Arabian Journal of Geosciences (2018) 1،13
16
International Journal of Steel Structures (2018) 1،13
17 مهندسی عمران شریف (1396) ،
18
JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA (2017) ،
19
Earthquakes and Structures (2017) 643،652
20
International Journal of Civil Engineering (2017) 1،16
21 علوم و مهندسی آبیاری (1395) 67،81
22 مهندسی عمران و محیط زیست (1395) 59،67
23
Journal of Seismology and Earthquake Engineering (2016) 81،89
24
journal of rehabilitation in civil engineering (2016) 79،92
25
Scientia Iranica (2016) ،
26
Ain Shams Engineering Journal (2016) 31،45
27
Journal of Engineering Research (2016) 22،23
28
International Journal of Steel Structures (2016) 373،382
29 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1394) 69،80
30 مهندسی آبیاری و آب (1394) 109،124
31 علوم و مهندسی آبیاری (1394) 166175
32
International Journal of River Basin Management (2015) ،
33
Scientia Iranica (2015) 388،399
34 مکانیک سازه ها و شاره ها (1393) 35،43
35 هیدرولیک (1392) 67،74
36
Journal of Seismology and Earthquake Engineering (2013) 207،222