مشخصات پژوهش

خانه /آشکارسازی اثر شکستگی های ...
عنوان آشکارسازی اثر شکستگی های ناحیه ای در میدان نفتی بی بی حکیمه بر اساس روش فراوانی نسبی شکستگی ها، فروبار دزفول جنوبی، ایران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها شکستگی، فراوانی نسبی، هرزروی گل، گرادیان حرارتی ، گسل پی سنگی
چکیده حلیل هندسی شکستگی های موجود در مخازن آهکی حاوی منابع هیدروکربنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت موقعیت و نحوه گسترش شکستگی ها در اینگونه مخازن، می تواند نقش موثری در ارائه طرح های توسعه میدان، تعیین محل های مناسب جهت حفاری های جدید، کاهش هزینه های پی جویی و ... داشته باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی روش فراوانی نسبی شکستگی ها برای شناسایی شکستگی های ناحیه ای در میدان نفتی بی بی حکیمه انجام شده است. داده های مورد نیاز ازطریق تحلیل نقشه های خطوط تراز زیرسطحی در میدان نفتی بی بی حکیمه استخراج شده است. سپس صحت نقشه شکستگی های تهیه شده بر اساس این روش با داده های مربوط پارامترهای مخزنی در میادین مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های هرزروی گل، گرادیان حرارتی، ضخامت روباره، مقدار کل کربن آلی و میزان تولید نتایج بدست آمده از روش فراوانی نسبی شکستگی ها در کوهانه واقع در مرکز میدان را تأیید می نماید. مقایسه نتایج حاصل با نقشه گسل های پی سنگی محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که عملکرد این شکستگی های ناحیه ای باعث ایجاد انحناء و در نتیجه تمرکز شکستگی ها در برخی از بخش های میدان بی بی حکیمه شده است. این شکستگیهای ناحیه ای به عنوان معبری برای انتقال حرارت از عمق به سطح عمل کرده که خود منجر به افزایش شدید گرادیان حرارتی و افزایش تولید ناحیه ای در چاه های بخش های مرکزی میدان مورد مطالعه شده است.
پژوهشگران علی فقیه (نفر اول)، اسماعیل مهربان (نفر دوم)، محمد سراج (نفر سوم)، سعید زارعی (نفر چهارم)، سید محمود حسینی (نفر پنجم)، معصومه سلیمانی (نفر ششم به بعد)