مشخصات پژوهش

خانه /اثربخشی بسته ی آموزشی مهارت ...
عنوان اثربخشی بسته ی آموزشی مهارت های زندگی دانشجویی بر ارتباطات اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مهارت های زندگی دانشجویی، ارتباطات اجتماعی، مشارکت فرهنگی، دانشگاه خلیج فارس
چکیده یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه ی فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است. در این راستا رسالت اصلی دانشگاه، تربیت دانشجویان بـه صورت یک شهروند حرفه ای در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و فناوری های فردی و جهانی است تا ضمن مشارکت جدی و همه جانبه دانشجویان در فعالیت های درون دانشگاهی، زمینه ی رشد و ارتقای استعدادهای آن را را فراهم ساخته و مهارت های لازم را برای پیشرفت های شخصی، شغلی و اجتماعی ایشان فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بسته ی آموزشی مهارت های زندگی دانشجویی بر ارتباطات اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس انجام خواهد شد. روش پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه و پیگیری سه ماهه می باشد. جامعه ی آماری آن را کلیه ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس تشکیل خواهند داد که از میان ایشان به صورت نمونه گیری هدفمند دانشجویانی که نمره ی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین در پرسشنامه های ارتباطات اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فرهنگی را کسب و شرایط شرکت در پژوهش را دارند، 40 نفر انتخاب و پس از همتا سازی به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) جایگزین خواهند شد. گروه آزمایشی در 8 جلسه ی مداخله ی بسته آموزشی مهارت های زندگی دانشجویی شرکت داده می شوند و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفته و هیچ مداخله ای بر روی آن ها اعمال نمی شود. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پس از گذشت سه ماه در مرحله ی پیگیری به پرسشنامه های پژوهش (ارتباطات اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فرهنگی) پاسخ خواهند داد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کواریانس تک متغیری (ANOVA) و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) تجزیه و تحلیل خواهند شد.
پژوهشگران مصطفی دهقانی (نفر اول)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1401-02-04
زمان خاتمه طرح 1401-12-16
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود