مصطفی دهقانی

خانه /مصطفی دهقانی
مصطفي دهقاني
نام و نام خانوادگی مصطفی دهقانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 136 (2023) 33-45
2
Journal of Family Relations Studies https://jhrs.uma.ac.ir/issue_330_331.html (2023) 32-39
3 مشاوره کاربردی https://jac.scu.ac.ir/issue_2241_2289.html (1401) 57-76
4
JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17520606/2022/ (2022) 1040-1058
5
Journal of Contemporary Islamic Studies https://jcis.ut.ac.ir/?lang=fa (2022) 323-335
6
AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY Latest Articles (2021) Article accepted and
7 روان شناسی کاربردی http://apsy.sbu.ac.ir/article_100571.html (1399) 147-171
8
AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY (2020) 283،297
9 مشاوره و روان درمانی خانواده (1398) 143160
10
Jentashapir Journal Of Health Research (2014) ،