مشخصات پژوهش

خانه /نقش سواد رسانه ای اولیا در ...
عنوان نقش سواد رسانه ای اولیا در ارتقای سطح کیفی آموزش مجازی در شاد
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها سواد رسانه ای، والدین، آموزش مجازی- شاد
چکیده سواد رسانه ای یکی ازمباحث بسیار مهم جوامع مدرن می باشد. الگوی استفاده صحیح از رسانه و برخورداری از سواد رسانه ای در جوامع انسانی از پایه های مهم توسعه اقتصادی. اجتماعی هر جامعه ای است. یکی از پایه های مهم ایجاد سواد رسانه ای در سطوح پایین به ویژه در نظام آموزش و پرورش هر کشوری است کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی می کنند به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه می شوند که حتی از والدین خود هم پیشی می گیرند. بنابراین پدر و مادرها باید سواد دیجیتالی و رسانه ای خود را افزایش دهند تا بتوانند نسبت به حضور و فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی اشراف داشته باشند. وقتی آسیب های حوزه خانواده را بررسی می کنیم می بینیم که عمدتاً از عدم آگاهی آنان نشئت گرفته است، خیلی از والدینی که نتوانستند در امر تربیت و تحصیل موفق باشند آگاهی و اطلاعات جامع ندارند و این عدم شناخت آسیب زننده خواهد بود در حالی که با مهارت آموزی این ضعف در بخش هایی قابل جبران است. سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز می باشد در واقع هر چقدر که میزان سواد رسانه ای والدین افزایش پیداکند، همین مساله باعث می شود کیفیت آموزش مجازی دانش آموزان افزایش و بهبود یابد این تحقیق به نقش سواد رسانه ای والدین و تاثیر آن بر کیفیت آموزش مجازی دانش آموزان در پلتفرم آموزشی شاد در مدارس استان بوشهر پرداخته و در این میان تلاش کرده است به جنبه های مختلف سواد رسانه ای نظیر تاثیر درک محتوای پیام ها، اهداف پنهان ،گزینش آگاهانه و نگاه انتقادی و نیز تجزیه و تحلیل پیام ها را بررسی کند. جامعه آماری والدین دانش آموزان، معلمان و کادر اجرایی مدارس در مدارس استان بوشهر در سال تحصیلی 1401-1400 است که 6000نفر می باشد. که از 360 نفر از آن ها از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب خواهد شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است( هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد سواد رسانه ای والدین بر کیفیت آموزش مجازی دانش آموزان با نقش تعدیلگری ویژگی
پژوهشگران محمود افشاری (نفر اول)، حمید کرمی کبیر (همکار)، فاطمه صالح احمدی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار آموزش و پرورش
زمان شروع طرح 1401-04-01
زمان خاتمه طرح 1402-02-31
مدت‌زمان مصوب 8
فایل پوستر دانلود