مشخصات پژوهش

خانه /کارگروه تأسیسات در بسته کاری ...
عنوان کارگروه تأسیسات در بسته کاری یکم پروژه مطالعات ازدیاد برداشت میدان نفتی نوروز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها تاسیسات سطحی، میدان نوروز، ازدیاد برداشت
چکیده امکان سنجی روش های ازدیاد برداشت به عنوان اولین مرحله اجرای هر پروژه ازدیاد برداشت با استفاده از روش های مفهومی شناخته می شود. در این مرحله با استفاده از داده های موجود از میدان، تجربیات ازدیاد برداشت از میادین مشابه و داده های آزمایشگاهی، روش های ازدیاد برداشت مختلف با استفاده از روش های مهندسی نظیر روش های آماری و مدل های هوشمند مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مرحله بعد، نتیجه حاصله به عنوان پایه مطالعات ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار گرفته می شود. از این رو این مرحله از درجه اهمیت خاصی برخوردار است. در این گزارش، شرح کار بسته اول پروژه مطالعات روش های ازدیاد برداشت در میدان نوروز بیان شده است. در این بسته، پس از مطالعه و ارزیابی داده های موجود، غربالگری اولیه و پیشرفته روش های ازدیاد برداشت صورت گرفته خواهد شد. همچنین چالش های مربوط به میدان در سه محور مخزن، چاه و تأسیسات شناخته شده و به موضوعات قابل تحقیق تبدیل می شوند.
پژوهشگران احمد جامه خورشید (نفر اول)، علی رنجبر (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار -
زمان شروع طرح 1399-12-01
زمان خاتمه طرح 1400-10-19
مدت‌زمان مصوب 5
فایل پوستر دانلود