مشخصات پژوهش

خانه /تور ترویجی آموزشی بازدید از ...
عنوان تور ترویجی آموزشی بازدید از شرکت تعاونی پالیزدشت دشتی
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول)