حسن الهیاری

خانه /حسن الهیاری
حسن الهياري
نام و نام خانوادگی حسن الهیاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه تاریخ
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاریخ پزشکی دوره 15، شماره 48 (1402) 1-14
2 اخلاق و تاریخ پزشکی 16 (1402) 1-15
3 تاریخ و تمدن اسلامی 18 (1401) 115-139
4 تاریخ پزشکی 14 (1401) 1-15
5 مجلة ابحاث البصرة (العلوم الأنسانیة) 1 (1401) 79-98
6 التواصلیة 8 (1401) 59-76
7 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 31 (1401) 121-146
8 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام ... (1401) ...
9 جامعه شناسی تاریخی 13 (1400) 23-52
10 پژوهشنامه تاریخ اسلام 1 (1400) 29-48
11 پژوهشنامه تاریخ اسلام 1 (1400) 119-140
12 گنجینه اسناد دوره 31، شماره2 (1400) 6-25
13 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام ... (1400) ...
14 جامعه شناسی تاریخی دوره 12. شماره2 (1399) 59-82
15 تاریخ اسلام 83 (1399) 205-236
16 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (1399) 39،60
17 پژوهشنامه تاریخ اسلام (1397) 115136
18 تاریخ اسلام (1396) 104،137
19 تاریخ اسلام در آینه پژوهش (1396) 5،21
20 پژوهشنامه زنان (1395) 1،18
21 مطالعات تاریخ فرهنگی (1395) 1،22
22 جامعه شناسی تاریخی (1394) ،
23 دانشنامه جهان اسلام (1394) 674674
24 دانشنامه جهان اسلام (1394) 436437
25 دانشنامه خلیج فارس (1394) 682682
26 دانشنامه خلیج فارس (1394) 539540
27 دانشنامه خلیج فارس (1394) 688689
28 دانشنامه خلیج فارس (1394) 10611062
29 دانشنامه خلیج فارس (1394) 692693
30 دانشنامه خلیج فارس (1394) 693694
31 دانشنامه خلیج فارس (1394) 111112
32 دانشنامه خلیج فارس (1394) 699699
33 دانشنامه خلیج فارس (1394) 146146
34 دانشنامه خلیج فارس (1394) 12471247
35 مطالعات تاریخ اسلام (1390) ،