مشخصات پژوهش

خانه /بررسی آزمایشگاهی تاثیر نمک ...
عنوان بررسی آزمایشگاهی تاثیر نمک هیدراته سدیمی به عنوان PCM بر خواص حرارتی و مکانیکی بتن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها نمک هیدراته سدیمی ، خواص حرارتی و مکانیکی بتن ، بهینه سازی مصرف سوخت ، مواد تغییر فاز دهنده
چکیده با افزایش دمای کره زمین و آلودگی هوا در اثر مصرف سوخت های فسیلی ،صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت به یکی از مهم ترین چالش های بشر تبدیل شده است . نور خوشید یکی از منابع بی ضرر برای استفاده و جایگزینی آن با سوخت های فسیلی است .اما برای بهرهبرداری از انرژی خورشید به تجهیزات خاصی نیاز است .یکی از بهترین مواد برای ذخیرهسازی و استفاده از انرژی خورشید، استفاده از مواد PCM است .در این پژوهش با استفاده از مخلوط نمک های هیدراته و اشباع آن تحت روش اشباع خلا در پوکه قروه اقدام به ساخت و جانشینی کامپوزیت PCM به جای درشت دانه در بتن کردهایم .آزمون DSC، برای بررسی عملکرد حرارتی و پایداری ماده PCM انجام شد.نتایج نشان داد که ماده PCM دارای دمای تغییر فاز ̊C) 29) و ضریب انتقال حرارتی ( j/g 64/232)مناسبی است .نتایج آزمونهای حرارتی و مکانیکی بتن نیز نشان داد پس از جانشانی 41 درصدی کامپوزیت PCM باوجود کاهش %44 مقاومت فشاری بتن ،همچنان بتن می تواند در سازه استفاده شود،همچنین بتن شامل کامپوزیت PCM توانست دمای بتن را °C 66/4 و به مدت 49 دقیقه به صورت هوشمند کنترل کند. که این به معنای صرفه جویی در مصرف سوخت است .
پژوهشگران هومن رضامند (نفر اول)، علیرضا جهانگیری (نفر دوم)، احمد جامه خورشید (نفر سوم)