مشخصات پژوهش

خانه /بررسی ساختار جمعیتی خیار ...
عنوان بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش توالی یابی DNA
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده خیار دریایی یکی از گونه­های مهم اکولوژیکی و اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان می­ باشد. به جهت بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان از روش توالی­ یابی استفاده گردید. بدین منظور 58 نمونه­ از مناطق بوشهر، بندرعباس و چابهار صید، DNA از بافت ماهیچه با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج، واکنش زنجیره ای پلی­مراز با استفاده از ژن SrRNA 16 و توالی­یابی نمونه­ ها انجام شد. میانگین تنوع هاپلوتایپی بالا (0/78) در منطقه چابهار 0/81، بندرعباس 0/8 و بوشهر 0/74 مشاهده شد. کمترین میزان تمایز ژنتیکی (Fst) بین جمعیت­ های بندر عباس و بوشهر در حالی که بیشترین میزان تمایز ژنتیکی بین نمونه ­های بوشهر و چابهار برآورد گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین نمونه ­های بوشهر و چابهار (0/08) و کمترین فاصله ژنتیکی میان نمونه­ های بندر­عباس و بوشهر (0/03) مشاهده شد. نتایج نشان دهنده وجود جمعیت ­های مختلف خیار دریایی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که در مدیریت ذخایر این گونه اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.
پژوهشگران رقیه صفری (نفر اول)، احمد قاسمی (نفر دوم)، سهراب رضوانی (نفر سوم)، هادی غفاری (نفر چهارم)