مشخصات پژوهش

خانه /مدیریت هوشمند زنجیره تأمین ...
عنوان مدیریت هوشمند زنجیره تأمین تحت فناوری اینترنت اشیا با رویکرد نقشه شناختی فازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها فناوریهای هوشمند، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، اینترنتاشیا، روش نقشه شناختی فازی
چکیده تکنولوژی های هوشمند دور جدیدی از تغییرات را در زنجیره تأمین سنتی به ارمغان آورده اند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند زنجیره تأمین صورت گرفت که به ارزیابی روابط بین متغیرها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها با روش نقشه شناختی فازی می پردازد. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و کارشناسان فعال در شرکت توزیع داروپخش در استان بوشهر هستند. پس از شناسایی مؤلفه ها از پیشینه پژوهش، مصاحبه صورت گرفت. بدین منظور پرسشنامه به10 نفر از خبرگان وکارشناسان مربوطه ارائه شد و طی چند مرحله مورد واکاوی اطلاعات قرار گرفت که در نهایت در 9 دسته معیار و 41 زیرمعیار، عوامل اصلی کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین تعیین گردیدند. معیارها شـامل: مدیریت هوشمند موجودی و انبارداری، مدیریت هوشمند عملیات، مدیریت هوشمند اطلاعات، مدیریت هوشمند محصولات، مدیریت هوشمند هزینه، مدیریت هوشمند بهره وری شرکتی، مدیریت هوشمند مشتریان و تأمین کنندگان دارو، مدیریت هوشمند فروش و بازاریابی و مدیریت هوشمند محیط زیست هستند. نتایج نشان داد که ارتباط میـان کلیـه شـاخص هـا همسو و مثبت است. شاخص مدیریت هوشمند اطلاعات بـه عنـوان مهمترین شاخص بدست آمده است؛ زیرا بر همه شـاخص هـای دیگـر تأثیرگـذار اسـت. سه شـاخص مدیریت هوشمند مشـتریان، مدیریت هوشمند فروش و بازاریابی و مدیریت هوشمند عملیات در رتبه ی دوم تأثیرگــذاری هستند. بنابراین مدیران صنعت توزیع دارو می بایست با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء به مدیریت هوشمند اطلاعات در سازمان خود، بهبود روابط با مشتریان، بهبود عملیات و تمرکز ویژه بر فرآیند فروش بپردازند و موجب بهینه سازی فرآیندهای زنجیره تأمین و افزایش سودآوری شوند.
پژوهشگران فاطمه آبادی (نفر اول)، غلامرضا جمالی (نفر دوم)، احمد قربان پور (نفر سوم)