مشخصات پژوهش

خانه /استفاده از فرایند الکتروفنتون ...
عنوان استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیشتصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده امروزه با توجه به چالش های زیست محیطی پساب های صنعتی حاوی مواد سمی و خطرناک، نیاز به فناوری های جدید و کارآمد جهت تصفیه این پساب ها دارای اهمیت ویژه ای می باشد. روش های الکتروشیمیایی به عنوان یکی از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به طور موثری برای تجزیه مواد آلی در محلول های آبی استفاده شده است. فرایند الکتروفنتون یکی از انواع این فرایندهاست که در آن با اعمال برق به الکترودهای آند و کاتد، طی واکنش های الکتروشیمیایی، رادیکال های هیدروکسیل تولید شده و با حمله به آلاینده ها، باعث حذف آن ها می شوند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در شرایط محیطی به عنوان پیش تصفیه پساب صنعتی واحد اولفینی است. در این مطالعه، یک راکتور منقطع الکتروفنتون در مقیاس آزمایشگاهی مجهز به دو الکترود آهن و منبع برق DC به منظور حذف ترکیبات سمی، مقاوم و آلی مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد پارامترهای عملیاتی در 5 سطح با استفاده از آرایه های متعامد 25L مورد بررسی قرار گرفت، و در نهایت شرایط بهینه هر عامل توسط روش آماری تاگوچی به صورت غلظت H_2 O_2، mM 160 (سطح 4)، فاکتور pH، 3 (سطح1)، زمان واکنش 15 دقیقه (سطح 1) و غلظت?Fe?^(2 )، mgl^(-1) 40 (سطح 5) بدست آمد. همچنین داده های آزمایشگاهی با مدل سنتیک درجه 1 و 2 برازش داده شد، و مشاهده شد که مدل درجه 2 با داده های آزمایشگاهی مطابقت دارد.
پژوهشگران مرضیه ده بوده (نفر اول)، احمد آذری (نفر دوم)، محسن عباسی (نفر سوم)