مشخصات پژوهش

خانه /تصفیه پساب نفتی با استفاده از ...
عنوان تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب - میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مطالعه چهار نوع غشای سرامیکی میکروفیلتراسیون مولیت، مولیت- آلومینا، مولیت- آلومینا- زئولیت و مولیت -زئولیت با استفاده از روش اکستروژن ساخته شدند. برای اطمینان از درست ساخته شدن غشاها، تست میکروسکوپ الکترونی، پراش پرتو ایکس، تخلخل سنجی، مقاومت مکانیکی و میانگین قطر حفره های غشاها روی آن ها انجام شد. سپس این غشاها در فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون برای تصفیه پساب نفتی سنتزی به کار گرفته شدند. اثر غلظت کربن فعال و نوع غشاها بر شار تراوایی غشا، درصد حذف موادآلی، کدورت و COD بررسی شد. نتایج نشان داد که برای غشای مولیت، مولیت- آلومینا و مولیت- آلومینا- زئولیت بیشترین شار تراوایی در غلظت 800 میلی گرم بر لیتر و در غشای مولیت- زئولیت در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بدست آمده است. افزایش کربن فعال با هر غلظتی به سیستم میکروفیلتراسیون باعث افزایش راندمان حذف موادآلی، کدورت و COD در تمام غشاها می شود
پژوهشگران یاسر رسولی (نفر اول)، محسن عباسی (نفر دوم)، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (نفر سوم)