مشخصات پژوهش

خانه /اثربخشی درمان حساسیت زدایی با ...
عنوان اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب در دانش جویان دارای اضطراب اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 دانش جوی با اضطراب اجتماعی از میان دانش جویان دانشگاه خلیج فارس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) اختصاص داده شدند. قبل و بعد از اجرای درمان، پرسش نامه های سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب اجتماعی بر روی دو گروه کنترل و آزمایش اجرا گردیدند. نتایج نشان داد که آموزش حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد باعث کاهش سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب اجتماعی دانش جویان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. در نتیجه می توان بیان کرد که درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد در بهبود سرگردانی ذهنی و کم رویی و علایم اضطراب اجتماعی دانش جویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش است.
پژوهشگران صادق حکمتیان فرد (نفر اول)، سوران رجبی (نفر دوم)، فریده السادات حسینی (نفر سوم)