مشخصات پژوهش

خانه /کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد ...
عنوان کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد تغییر فاز (PCM) برای سامانه های ذخیره سازی انرژی گرمایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مواد تغییر فاز (PCM)، کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد تغییر فاز، ذخیره انرژی گرمایی نهان (LHTES)
چکیده یک کامپوزیت ساختار پایدار متشکل از مواد تغییر فاز (PCM)، چوب و پلاستیک برای استفاده در کاربردهای مختلف ذخیره انرژی گرمایی نهان (LHTES) به روش قالب گیری فشاری ساخته شد. در این کامپوزیت از مواد PureTemp 24 و PureTemp 29 به عنوان PCM و از مخلوط خاک اره چوب کاج و پودر پلاستیک HDPE به عنوان ماده پشتیبان و نگهدارنده ی PCM استفاده شد. آزمون چرخه حرارتی بر روی کامپوزیت تولید شده انجام شد. همچنین میزان کارآیی این کامپوزیت در شرایط واقعی به کمک دو اتاقک که در دیواره های یکی از آنها PCM تعبیه شده بود، بررسی شد. نتایج آزمون چرخه حرارتی حاکی از وجود خواص حرارتی مطلوب در کامپوزیت های تولیدی است. همچنین بررسی های آماری تغییرات دمایی داخل دو اتاقک به کمک نرم افزار Minitab و با روش آزمون Paired t-test نشان داد که اختلاف معناداری بین دمای داخل دو اتاقک وجود دارد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که کامپوزیت ساخته شده، پتانسیل استفاده در سامانه های LHTES را دارا می باشد.
پژوهشگران احمد جامه خورشید (نفر اول)، سیدمجتبی صدرعاملی (نفر دوم)، رضا برزین (نفر سوم)