مشخصات پژوهش

خانه /ارائة رابطة تجربی جدید برای ...
عنوان ارائة رابطة تجربی جدید برای محاسبة ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها ضریب رسانش حرارتی نانوسیال، رابطة تجربی، آلومینیوم اکسید، تیتانیوم دی اکسید، اتیلن گلایکول
چکیده ضریب رسانش حرارتی از مهم ترین خواص نانوسیالات در فرآیندهای انتقال حرارت به شمار می رود. برای پیش بینی مقدار ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات روابط تئوری، تحلیلی و تجربی متعددی ارائه شده است. در این پژوهش از 434 دادة آزمایشگاهی در سیستم های آلومینیوم اکسید-آب، آلومینیوم اکسید-اتیلن گلایکول، آلومینیوم اکسید-آب-اتیلن گلایکول، تیتانیوم دی اکسید-آب و تیتانیوم دی اکسید-اتیلن گلایکول استفاده شده است. سپس با استفاده از داده ها، توانایی روابط تجربی موجود برای پیش بینی ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان دهندة برتری رابطة تجربی پتل و همکاران (94/0=2R)، و مینستا و همکاران (9/0=2R)، در مقایسه با سایرین می باشد. در نهایت با ارائة ترکیبی از این دو رابطه، یک رابطة تجربی جدید بدست آمده است. رابطة تجربی جدید با مقدار 2R برابر با 9718/0، نتایج بهتری را در مقایسه با سایر روابط از خود نشان می دهد.
پژوهشگران عبداله حاجی زاده (نفر اول)، فریده عبدالهی (نفر دوم)، عاطفه نوشادی (نفر سوم)، محمد محمدی باغملایی (نفر چهارم)، رضا آذین (نفر پنجم)