رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RENEWABLE ENERGY 2024 (2024) 120426
2
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 1 (2024) 1-13
3
ENERGY & FUELS 1 (2024) 1-27
4
Earth Science Informatics 1 (2023) 1
5
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 12 (2023) 1-18
6
FUEL 360 (2023) 1-18
7
BIOMASS & BIOENERGY 178 (2023) 106963-...
8
Scientific Reports 13 (2023) 1-15
9
BioEnergy Research 1 (2023) 19
10
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 5 (2023) 1-15
11
Biomass Conversion and Biorefinery 2023 (2023) 1-28
12
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 32 (2023) 211630-...
13
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 2 (2023) 1-17
14
Petroleum Research 1 (2022) 1-22
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 46 (2022) 1-12
16
Industrial & Engineering Chemistry, Product Research and Development 202 (2022) 1-16
17
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T 18 (2022) 4816-4833
18
POLYMER TESTING 107 (2022) 107492
19
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 2002 (2022) 18
20
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 210 (2021) 1-22
21 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1400) 203-214
22
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2021) 1-13
23
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 35-45
24
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 208 (2021) 109487
25
Desalination and Water Treatment 231 (2021) 101-112
26
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 417 (2021) 113345
27
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 203 (2021) 108568
28
Journal of Natural Gas Science and Engineering 94 (2021) 1
29
BioEnergy Research 14 (2021) 1-13
30
BIOMASS & BIOENERGY 148 (2021) 106005-...
31 آموزش مهندسی ایران 23 (1400) 1-18
32 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 40-47
33 علوم و تکنولوژی محیط زیست 22 (1399) 39-50
34
ENERGY 214 (2021) 118715-...
35
POLYMER TESTING 91 (2020) 106827-...
36
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 59-74
37
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2020) 1-14
38 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 53-58
39
FUEL (2020) ،
40
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،8
41
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
42
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 103598،103565
43
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2020) 815،826
44
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،8
45
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY (2020) ،
46
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
47
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2020) ،
48
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES (2020) ،
49
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH 23 (4) (2020) 715-722
50
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،
51 طب جنوب (1398) 29،40
52
SN APPLIED SCIENCES (2019) ،
53
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) ،
54
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY (2019) ،
55
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2019) 1461،1487
56
CHEMICAL PHYSICS (2019) 6،19
57
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2019) 1،0
58
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES (2019) 96،106
59
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 23 (2019) 567–581
60
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 161،170
61
Natural Resources Research (2019) 1،9
62
Applied Petrochemical Research (2019) 77،90
63
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) 1،14
64
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 1،11
65
FUEL (2019) 1،21
66
Geotechnical and Geological Engineering (2019) 3255،3270
67
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2019) 1،14
68 شیمی و مهندسی شیمی ایران 37 (1397) 237-249
69 طب جنوب (1397) 287،296
70 پژوهش نفت (1397) 90،100
71 اکتشاف و تولید نفت و گاز 154 (1397) 86-91
72 اکتشاف و تولید نفت و گاز (1397) 61،68
73 اکتشاف و تولید نفت و گاز 157 (1397) 62-67
74 مهندسی شیمی ایران 17 (1397) 32-43
75 آموزش مهندسی ایران (1397) 77،92
76
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
77
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) ،
78
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560
79
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2018) 1،12
80
Physical Chemistry Research (2018) 105،113
81
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2018) 44،52
82
Journal of Nanofluids (2018) 1،11
83
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
84
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN (2018) 506،519
85
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) 1،12
86
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 168 (2018) 17-31
87
TRANSPORT IN POROUS MEDIA (2018) 1،15
88 پژوهش نفت (1396) 186،199
89 پژوهش نفت (1396) 155،166
90
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2017) 64،74
91
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2017) 1،15
92
Applied Petrochemical Research (2017) 1،11
93
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2017) 1،11
94
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2017) 1،11
95
Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 1،11
96
Gas Processing (2016) 65،78
97
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) ،
98
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2016) 1،13
99
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2016) 1185،1191
100
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) 113،127
101
Petroleum (2016) 289،295
102
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 835،844
103 پژوهش نفت (1394) 157،168
104 دنیای نانو (1394) 21،26
105
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2015) 45-55
106
Natural Gas Industry B (2015) 283،294
107
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 31-39
108
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 202 (2015) 23-33
109
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 209 (2015) 539-548
110
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS (2015) 251،263
111
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2015) 1382،1406
112
HEAT AND MASS TRANSFER (2015) 1587،1559
113 پژوهش نفت (1393) 160171
114 پژوهش نفت 24 (1393) 100-109
115 طب جنوب (1393) 248،268
116
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 149،154
117
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 1227،1236
118 دنیای نانو (1393) 26،30
119
Gas Processing (2014) 8،18
120
Gas Processing (2014) 40،50
121
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2014) 828،832
122
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 1163،1170
123 دنیای نانو (1392) 37،41
124 دنیای نانو (1392) 5،11
125
HEAT AND MASS TRANSFER 49 (2013) 1603-1612
126
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (2013) 418،427
127
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (2012) ،
128 آموزش مهندسی ایران (1389) ،