رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENERGY & FUELS 1 (2024) 1-27
2
Earth Science Informatics 1 (2023) 1
3
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 12 (2023) 1-18
4
FUEL 360 (2023) 1-18
5
BIOMASS & BIOENERGY 178 (2023) 106963-...
6
Scientific Reports 13 (2023) 1-15
7
BioEnergy Research 1 (2023) 19
8
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 5 (2023) 1-15
9
Biomass Conversion and Biorefinery 2023 (2023) 1-28
10
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 32 (2023) 211630-...
11
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 2 (2023) 1-17
12
Petroleum Research 1 (2022) 1-22
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 46 (2022) 1-12
14
Industrial & Engineering Chemistry, Product Research and Development 202 (2022) 1-16
15
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T 18 (2022) 4816-4833
16
POLYMER TESTING 107 (2022) 107492
17
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 2002 (2022) 18
18
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 210 (2021) 1-22
19 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1400) 203-214
20
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2021) 1-13
21
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2 (2021) 35-45
22
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 208 (2021) 109487
23
Desalination and Water Treatment 231 (2021) 101-112
24
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 417 (2021) 113345
25
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 203 (2021) 108568
26
Journal of Natural Gas Science and Engineering 94 (2021) 1
27
BioEnergy Research 14 (2021) 1-13
28
BIOMASS & BIOENERGY 148 (2021) 106005-...
29 آموزش مهندسی ایران 23 (1400) 1-18
30 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 40-47
31 علوم و تکنولوژی محیط زیست 22 (1399) 39-50
32
ENERGY 214 (2021) 118715-...
33
POLYMER TESTING 91 (2020) 106827-...
34
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 59-74
35
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2020) 1-14
36 اکتشاف و تولید نفت و گاز 1399 (1399) 53-58
37
FUEL (2020) ،
38
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،8
39
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
40
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 103598،103565
41
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2020) 815،826
42
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،8
43
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY (2020) ،
44
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
45
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2020) ،
46
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES (2020) ،
47
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH 23 (4) (2020) 715-722
48
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) 1،
49 طب جنوب (1398) 29،40
50
SN APPLIED SCIENCES (2019) ،
51
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) ،
52
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY (2019) ،
53
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2019) 1461،1487
54
CHEMICAL PHYSICS (2019) 6،19
55
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2019) 1،0
56
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES (2019) 96،106
57
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 23 (2019) 567–581
58
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 161،170
59
Natural Resources Research (2019) 1،9
60
Applied Petrochemical Research (2019) 77،90
61
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2019) 1،14
62
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 1،11
63
FUEL (2019) 1،21
64
Geotechnical and Geological Engineering (2019) 3255،3270
65
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2019) 1،14
66 شیمی و مهندسی شیمی ایران 37 (1397) 237-249
67 طب جنوب (1397) 287،296
68 پژوهش نفت (1397) 90،100
69 اکتشاف و تولید نفت و گاز 154 (1397) 86-91
70 اکتشاف و تولید نفت و گاز (1397) 61،68
71 اکتشاف و تولید نفت و گاز 157 (1397) 62-67
72 مهندسی شیمی ایران 17 (1397) 32-43
73 آموزش مهندسی ایران (1397) 77،92
74
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
75
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) ،
76
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560
77
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2018) 1،12
78
Physical Chemistry Research (2018) 105،113
79
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2018) 44،52
80
Journal of Nanofluids (2018) 1،11
81
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology (2018) 40،59
82
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN (2018) 506،519
83
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) 1،12
84
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 168 (2018) 17-31
85
TRANSPORT IN POROUS MEDIA (2018) 1،15
86 پژوهش نفت (1396) 186،199
87 پژوهش نفت (1396) 155،166
88
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2017) 64،74
89
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2017) 1،15
90
Applied Petrochemical Research (2017) 1،11
91
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2017) 1،11
92
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2017) 1،11
93
Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 1،11
94
Gas Processing (2016) 65،78
95
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) ،
96
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2016) 1،13
97
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS (2016) 1185،1191
98
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2016) 113،127
99
Petroleum (2016) 289،295
100
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2016) 835،844
101 پژوهش نفت (1394) 157،168
102 دنیای نانو (1394) 21،26
103
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2015) 45-55
104
Natural Gas Industry B (2015) 283،294
105
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 31-39
106
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 202 (2015) 23-33
107
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 209 (2015) 539-548
108
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS (2015) 251،263
109
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2015) 1382،1406
110
HEAT AND MASS TRANSFER (2015) 1587،1559
111 پژوهش نفت (1393) 160171
112 پژوهش نفت 24 (1393) 100-109
113 طب جنوب (1393) 248،268
114
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 149،154
115
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 1227،1236
116 دنیای نانو (1393) 26،30
117
Gas Processing (2014) 8،18
118
Gas Processing (2014) 40،50
119
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2014) 828،832
120
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 1163،1170
121 دنیای نانو (1392) 37،41
122 دنیای نانو (1392) 5،11
123
HEAT AND MASS TRANSFER 49 (2013) 1603-1612
124
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (2013) 418،427
125
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY (2012) ،
126 آموزش مهندسی ایران (1389) ،