مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل داده های تولید در میدان ...
عنوان تحلیل داده های تولید در میدان گاز میعانی پارس جنوبی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها میدان گازی، پارس جنوبی، داده های تولید، سکوی دریایی، مدلسازی چوک، مدلسازی چاه، گاز میعانی
چکیده میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مستقل جهان است و حاوی بیش از 50% گاز درجای کشور است. آگاهی از شرایط تولید مخرن اهمیت اساسی در مدیریت صحیح مخزن و تعیین شرایط بهینه بهره برداری از آن دارد. در این مقاله اهداف، روش کار و دستاوردهای پروژه تحلیل داده های تولید در میدان گازی پارس جنوبی به اختصار ارائه شده است. نتایج پژوهش در دو بخش اصلی ارائه شده است. بخش اول شامل شبیه سازی هایی است که در نهایت منجر به محاسبات فشار ته چاهی و دبی گاز و میعانات چاه های مورد مطالعه می شوند. بخش دوم شامل تحلیل نتایج بخش اول یعنی تحلیل داده های تولید از چاه ها می گردد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تغییرات افت فشار اریفیس، اثر قابل توجهی بر دبی دارد و خطا در اندازه گیری افت فشار می تواند مهم ترین عامل در ایجاد خطای اندازه گیری دبی باشد. با کاهش قطر روزنه اریفیس می توان خطای اندازه گیری اریفیس را کاهش داد. ابعاد اریفیس از جمله مجهولاتی است که جهت شبیه سازی دقیق باید تعیین گردد. محاسبات شبیه سازی فشار ته چاهی حاکی از وجود ناحیه دوفازی (گاز-مایع) در غالب روزهای تولید در ناحیه دوفازی (گاز-مایع) است. همچنین، روش عددی مورد استفاده برای تحلیل دادههای تولید از چاههای یک مخزن گاز میعانی بر اساس شبیهسازی جریان دوفاز گاز-مایع در به صورت یکبعدی شعاعی در اطراف چاه بر اساس مدل نفت سیاه اصلاح شده معرفی شد.
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)