مشخصات پژوهش

خانه /القائ پلی پلوئئدی در گیاه ...
عنوان القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه از طریق تری فلورالین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها بابونه، القای پلی پلوئئدی، تری فلورالین ، ارزیابی میکروسکوپی
چکیده پلی پلوئیدی از فرآیندهای رایج در سلسله گیاهان بوده که نقش مهمی در تکامل آنها دارد و معموال با تغییرات چشمگیری در ریخت شناسی اندازه سلول ها و اندام ها، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی همراه می باشد. از این رو در دهه های اخیر پلی پلوئیدی به خصوص تتراپلوئیدی، به صورت گسترده تری در ایجاد تنوع و اصالح صفات مختلف گیاهان به کار گرفته شده است. این تحقیق به منظور مطالعه اثر تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و بررسی تاثیر این مواد بر خصوصیات روزنه ای گیاه دارویی بابونه ) Matricaria L chamomilla )انجام شد. جهت تیمار کردن بذر های جوانه زده از محلول تری فلورالین84 %به غلظت های5/7 ،55 و 5/22میکرو موالر، در دو مدت زمان 52 و 28 ساعت استفاده شد سطح پلوئیدی در گیاهان از طریق ارزیابی میکروسکوپی خصوصیات روزنه ای شناسایی شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل غلظت تیمار ها، مدت زمان القاء تیمار ها و همچنین اثرات متقابل آن ها در القاء پلی پلوئیدی اختالف معنی داری در سطح احتمال 5 %دارند. باالترین درصد القاء پلی پلوئیدی، به دنبال غوطه وری گیاهچه ها در غلظت5/22 میکروموالر در مدت زمان 28 به دست آمد.
پژوهشگران فاطمه زعابی احمدی (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، لیلا کرمی (نفر چهارم)