مشخصات پژوهش

خانه /تاثیرات مورفولوژیک القای پلی ...
عنوان تاثیرات مورفولوژیک القای پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها بابونه، القائ پلی پلوئئدی ، تیمار بذری . تری فلورالین
چکیده پلی پلوئیدی در پروژه های اصالحی گیاهان دارویی در راستای افزایش مواد موثره و بهبود خصوصیات مورفولوژیک کاربرد فراوانی یافته است. این پژوهش به منظور مطالعه اثر تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و بررسی تاثیر این مواد بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بابونه )L chamomilla Matricaria )انجام شد. جهت تیمار کردن بذر های جوانه زده از محلول تری فلورالین84 %به غلظت های5/7 ،55 و 5/22میکرو موالر، در دو مدت زمان 52 و 28 ساعت استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل غلظت تیمار ها، مدت زمان القاء تیمار ها و همچنین اثرات متقابل آن ها در القاء پلی پلوئیدی اختالف معنی داری در سطح احتمال 5 %دارند. باالترین درصد القاء پلی پلوئیدی، به دنبال غوطه وری گیاهچه ها در غلظت5/22 میکروموالر در مدت زمان 28 به دست آمد.
پژوهشگران فاطمه زعابی احمدی (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، لیلا کرمی (نفر چهارم)