مشخصات پژوهش

خانه /بررسی القائ پلی پلوئئدی در ...
عنوان بررسی القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه المانی با استفاده از تیمار کلشیسین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها بابونه آلمانی، سطح پلوئیدی، کلشیسین، جوانهزنی، درصد زندهمانی.
چکیده به منظور بررسی القاء پلیپلوئیدی در گیاه بابونه آلمانی ).L chamomilla Matricaria ،)آزمایشی بهه صهورت فاکتوریه و در باله طرح بلوکهای کام تصادفی با سه فاکتور ربم )بونا و دشتستان( ، فاکتور غلظت کلشیسین )شش سطح صفر، 5220/5 ،120/5 ،20/5، 0/5 و 1 درصد ( و مدت زمان ) سه سطح 2 ،4 و 2 ساعت( و با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تیمارهای فوق روی بذر اعمال شد. که در این پژوهش درصد زندهمانی، درصد جوانه زنی، درصد ناهنجاری و درصد تتراپلوئیدی مورد ارزیابی برار گرفت. همچنین مطالعات صفات مورفولوژیک و روزنه ای نیز جهت بررسی تغییرات طی اعمال تیمار بررسی شد. نتایج حاص از شمارش کروموزومها، مورفولوژیک و روزنهای در رابطه با القای پلوئیدی نشان داد که فاکتور غلظت تاثیر معنیداری بر میزان پلوئیدی داشته است بطوریکه بیشترین میزان احتمال پلوئیدی )62/05 )مربوط به غلظت 1 درصد کلشیسین میباشد و زمان تیمار و اثرات متقاب تاثیر معنهی داری بهر ایهن فهاکتور داشتند. از طرف دیگر اثرات ساده غلظت کلشیسین و مدت زمان تیمار بر درصد زندهمانی گیاهان معنیدار بود به طوریکه پس از تیمهار شاهد )تیمار صفر ( بیشترین درصد زنده مانی )11/16 درصد( مربوط به غلظت5220/5 درصد کلشیسین بود. غلظتهای باالتر باعه از بین رفتن درصد باالتری از گیاهان شدند. در میان زمانهای مختلف تیمار، نیز بیشترین زندهمانی )14/20 )مربوط بهه تیمهار 2 سهاعت بود ولی از نظر مدت زمان تیمار بین تیمارهای 2 و 4 ساعت اختالف معنیداری وجود نداشت. نتایج کلی نشان داد کهه غلظهت 20/5 و مدت زمان 4 بهترین تیمار جهت القاءپلوئیدی در گیاه بابونه آلمانی میباشند.
پژوهشگران عصمت قاسمی (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، لیلا کرمی (نفر چهارم)