مشخصات پژوهش

خانه /اثر القای پلی پلوئیدی بر صفات ...
عنوان اثر القای پلی پلوئیدی بر صفات مورفو فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه اسفرزه( Plantago ovata Forsk)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها PP, Auto tetraploidy, colchicine, phenology, flow cytometry
چکیده به منظور القای اتوتتراپلوئیدی و تغییر در ویژگی های مورفو فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه اسفرزه(Plantago ovata Forsk ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از چهار غلظت 0، 0.1 0.3 و 0.5 و در سه زمان 6، 12 و 24 ساعت در سه مرحله رشدی شامل تیمار جوانه بذری، مرحله دو برگی و مرحله چهار برگی در سه تکرار، هر تکرار شامل 3 گلدان انجام شد . نتایج حاصل از بررسی های فلوسایتومتری، سیتوژینتیکی و مورفولوژیکی نشان داد که غلظت های 0.3 و 0.5 کلشیسین در زمان 6 و 12 ساعت بهترین تیمارهها برای تولید گیاهان تتراپلوئید در هر دو مرحله دو برگی و چهار برگی بودند وبرای مرحله جوانه بذری در هیچ کدام از غلظت ها تغییری ایجاد نشد . مقایسه گیاهان تتراپلوئید با دیپلوئید نشان داد که گیاهان تتراپلوئید نسبت به دیپلوئیدها از تعداد کلروپلاست ، میزان کلروفیل، تراکم پرز، ضخامت ساقه و برگ بیشتر، طول روزنه و طول دوره رشد رویشی و زایشی بیشتر برخوردار بودند . تیمار با محلول 0.3 درصد درصد کلشیسهین و زما ن 12 ساعت به علت پایین بودن مرگ و میر و تعداد گیاه تتراپلوئید بیشتر در مقایسه با تیمار 0.5 درصد به عنوان بهترین غلظت جهت تحریک پلی پلوئیدی در گیاه اسررزه شناخته شد.
پژوهشگران سوسن هویدامنش (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، ولی الله محمدی (نفر سوم)، محمدامین کهن مو (نفر چهارم)، لیلا کرمی (نفر پنجم)