مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی رفاه روانی کارکنان و ...
عنوان ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تاثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Psycliological Well-being ,innovation,incentive for innovation
چکیده امروزه نوآوری، از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی و ارتقا عملکرد سازمانی به شمار میرود. نوآوری را می توان یک فرآیند ذهنی دانست که به ایجاد یک پدیده نو می انجامد، این پدیده نو ممکن است یک محصول مادی یا معنوی (خدمت جدید یا تکنیک جدید) باشد.در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمانهای پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزایندهای در امورمواجه هستند، تنها سازمانهایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازند. بنابراین برای ایجاد نوآوری در سازمان ابتدا باید کارکنان انگیزه لازم را جهت ترغیب شدن به سمت نوآوری دارا باشند.این امر نیز نیازمند آن است که سازمان جو و فضای مناسب یا به بیانی دیگر رفاه روانی موردنیاز را برای کارکنان خود فراهم نماید تا ضمن ایجاد انگیزه برای نوآوری در کارکنان بتواند به اهداف و مقاصد خود دست یابد.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول)، نسیم بهشت خو (نفر دوم)