مشخصات پژوهش

خانه /بررسی آفت کنه تارتن خرما ...
عنوان بررسی آفت کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Mcgregor) در نخلستان های استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Oligonychus afrasiatiscus, Data palm, Bushehr
چکیده خرما دومین محصول باغی کشور است که اهمیت اقتصادی بالایی دارد. کنه تارتن یا گردآلود خرما یکی از Oligonychus afrasiaticus (McGregor) یکی از مهم ترین آفات خرما در ایران و جهان است که باعث خسارت زیان باری در چند سال گذشته شده است. تغذیه و شدت خسارت این کنه از میوه خرما باعث نابودی کامل میوه خرما در ارقام مختلف می شود. برای اولین بار خسارت این کنه از کشور های الجزایر و عراق گزارش شد. تغذیه کنه گردآلود خرما روی میوه تمامی ارقام خرما در تمامی نخلستان ها خسارت ایجاد می کند. این آفت بر روی میوه های جوان و نارس ظاهر شده و می تواند باعث خسارت جدی به میوه ها شود. در این مقاله به بررسی خصوصیات مرفولوژیک، زیستشناسی، اهمیت و مهمترین روشهای کنترل آن پرداخته شده است.
پژوهشگران معصومه یادگار (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فریبا سهرابی (نفر سوم)، رحیم خادمی (نفر چهارم)