مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی گسلهای پنهان با بررسی ...
عنوان شناسایی گسلهای پنهان با بررسی خطوارههای مغناطیسی در چهارگوش بیرجند
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها گسلش پنهان، خطواره مغناطیسی، مغناطیس هوایی، چهارگوش بیرجند
چکیده شناسایی گسلهای پنهان در ارزیابی ویژگیهای لرزهزمینساختی یک منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است. دادههای مغناطیس هوایی ابزاری کارآمد در مطالعات زمینشناسی محسوب میشود، بهطوریکه از این دانش هم درتعیین محل کانههای پنهان و هم در شناسایی ساختار-های زمینشناسی بویژه ساختارهای پنهان استفاده میشود .برای تفسیر دقیق و قابل اعتماد دادههای مغناطیسی پردازشهای مختلفی لازم است. برای دستیابی به این هدف فیلترهای برگردان به قطب، ادامه فراسو، مشتق قائم مرتبه اول، مشتق افقی و سیگنال تحلیلی روی دادههای مغناطیس هوایی چهارگوش بیرجند اعمال شده و نقشه های مربوط به هریک از فیلترها به دست آمده و تفسیر شده است. براساس نتایج حاصل از تفسیر این نقشهها 7 ،خطواره مغناطیسی در چهارگوش بیرجند شناسایی شده است. خطوارههای 1F2 ،F و 7 Fبهترتیب درراستای گسله های سورک، مختاران و اسماعیلآباد است. خطواره مغناطیسی 3F منطبق بر گسلش شمال بیرجند است. خطوارههای 4F5 ،F و6 Fبر هیچ گسل شناختهشدهای در منطقه منطبق نیست که میتوانند بعنوان گسلهای پنهان موردتوجه قرارگیرند.
پژوهشگران مهنوش بینا (نفر اول)، غلامرضا نوروزی (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)، شبیر اشکپور مطلق (نفر چهارم)