مشخصات پژوهش

خانه /مقاومت برخی ارقام خرما نسبت ...
عنوان مقاومت برخی ارقام خرما نسبت به کنه تارتن خرما)Oligonychus afrasiaticus (McGregor
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Data palm, Cultivars, Oligonychus afrasiatiscus
چکیده شرایط آب وهوایی چند سال اخیر باعث افزایش خسارت عوامل زیان بار از جمله کنه تارتن Oligonychus afrasiatiscus McGregor) (در ارقام تجاری برازجان شده است. کنه گرد آلود ازمهمترین آفت نخلستان های خرمای ایران وجهان می باشد. دراین تحقیق از سه رقم کبکاب، برحی و حلاوی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات و میوه های گرمسیری دشتستان جمع آوری شد، و مطالعه خصوصیات میوه آن مورد بررسی قرار گرفت. درصد آلودگی با شمارش حبه های سالم و آلوده روی سه خوشه چه در جهات مختلف هر درخت به دست آمد. براساس نتایج حاصله نشان داد که سفتی بافت، مواد جامد محلول، وزن خوشه، طول میوه و عرض میوه مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد.
پژوهشگران معصومه یادگار (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فریبا سهرابی (نفر سوم)، رحیم خادمی (نفر چهارم)