مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تجربی و شبیه سازی CFD ...
عنوان بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های مواد تغییر فاز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Phase change material; Microcapsule, heat transfer coefficient; Ansys Fluent Software
چکیده در این کار به بررسی عملکرد انتقال حرارتی میکروکپسول-های مواد تغییر فاز در یک ستاپ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی انجام شده مقایسه ای بین میزان ضریب انتقال حرارت آب خالص و دوغاب 5 درصد وزنی میکروکپسول های مواد تغییر فاز و آب می باشد. به منظور صحت سنجی نتایج به دست آمده از آزمایش، با داده های حاصل از شبیه سازی با استفاده از نرم افزارANSYS FLUENT مقایسه شد، که دارای مطابقت قابل قبولی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزودن میزان 5 درصد وزنی از مواد تغییر فاز به سیال پایه (آب) می تواند ضریب انتقال حرارت را به طور میانگین به میزان 6 درصد نسبت به آب خالص افزایش دهد.
پژوهشگران مصطفی مشتاق (نفر اول)، احمد آذری (نفر دوم)، احمد جامه خورشید (نفر سوم)، حسن بازآی (نفر چهارم)