مشخصات پژوهش

خانه /الگوسازی ساختار تعاملی ...
عنوان الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Reverse Logistics, Interpretative Structural Modeling, J Lian J Manufacturing Co.
چکیده در دهه ی اخیر، توجه به محیط زیست در زنجیره تامین به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در کاهش خطرات محیطی و یکی از ارکان اساسی افزایش عملکرد سازمان ها تلقی می شود. یکی از ابعاد بسیار مهم آن، لجستیک معکوس است که توانایی بازیابی ارزش از محصولات برگشتی و استفاده شده را در طول زنجیره تامین دارد. بدین منظور، هدف اصلی این نوشتار، الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی جهت ارتقاء عملکرد زیست محیطی انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و متخصصان دو بخش صنعت و دانشگاه هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه های محقق ساخته معتبر از جهت پایایی و روایی انجام گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا، با مطالعه ی پیشینه پژوهش، اقدامات مهم و تاثیرگذار بر لجستیک معکوس شناسایی شد. در ادامه، مدل ساختاری تفسیری اقدامات لجستیک معکوس طراحی گردید. نتایج نشان داد که اقدامات "قوانین و مقررات"، "مسئولیت پذیری"، و "تعهد و حمایت مدیران ارشد"جزء اقدامات ریشه ای و پایه ای هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد که مدیران شرکت تولیدی جی لیان جی برای بهبود عملکرد سازمانی بویژه در بعد زیست محیطی بر آن ها تاکید بیشتر داشته باشند.
پژوهشگران عادل اذر (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)، یوسف روانبد (نفر سوم)