مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تغییر دو پارامتر مساحت ...
عنوان بررسی تغییر دو پارامتر مساحت و حجم چاله آبشستگی اطراف پایه پل و صفحات مستغرق مستقر در قوس 180 درجه ناشی از همپوشانی کامل و تغییر جزیی در طول هم پوشانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها آبشستگی موضعی، صفحات مستغرق، قوس 180 درجه تند، مساحت چاله آبشستگی، حجم چاله آبشستگی
چکیده در اثر آبشستگی، حفرهای در اطراف پایه پل ایجاد میشود و پایداری آن را تضعیف میکند. به همین دلیل ارایه روشهایی برای کنترل و کاهش آبشستگی پیرامون پایه پل حایز اهمیت میباشد. یکی از روشهای مقابله با آبشستگی پیرامون پایه ی پل استفاده از صفحات مستغرق بوده است. در این مقاله سعی شده است تا اثر فواصل مختلفی از طول همپوشانی صفحات و موقعیت متفاوت صفحات در کانال، در کاهش مساحت و حجم آبشستگی پیرامون پایه ی پل بررسی شود. طبق نتایج این پژوهش کمترین مساحت و حجم چاله آبشستگی، بهترتیب مربوط به آزمایشهای با طول همپوشانی 100 و 80 درصد با قرارگیری صفحات مستغرق در فواصل بهترتیب معادل 5 و 7/5 برابر قطر پایه از مرکز پایه پل و با فاصله بهترتیب 2 و 1 برابر قطر پایه از همدیگر در امتداد عمود بر جهت جریان میباشد.
پژوهشگران محمد واقفی (نفر اول)، چنور عبدی چوپلو (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)