مشخصات پژوهش

خانه /ارائه مدلی جهت تأثیر ...
عنوان ارائه مدلی جهت تأثیر بازاریابی حسی بر قصد خرید مصرف کننده
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Sensory marketing, five senses, mental conflicts, visual perception, consumer purchasing intention
چکیده تحقیقات اخیر، اهمیت بازاریابی حسی و تجسم شناختی را نشان میدهد و این تحقیقات بیان میکنند که ما جهان اطراف را از طریق حواس پنجگانه خود درک میکنیم و حواس پنجگانه به طور ناخودآگاه بر تصمیم گیریهای ما تأثیر میگذارد. زیرا مبدأ حرکت بازاریابی حسی ذهن افراد است، جایی که روحیات ذهنی، فرآیندها و واکنشهای روانشناختی روی می دهند و منجر به تجربه حسی فرد میشوند. انگیزه ها و احساسات مصرفکنندگان بر ادراک آن ها و ارزشی که آنها از محصولات و خدمات درک میکنند و در نتیجه در تصمیم و قصد خرید آن ها مؤثر است. این تحقیق، از منظر هدف از نوع کاربردی، از منظر ماهیت دادهها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی میباشد. این پژوهش با درکنار هم قرار دادن یافته سایر محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای پژوهش را تشکیل دهد، به صورت توصیفی و مروری انجام شده است. پژوهش حاضر، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه شناسایی بازاریابی حسی بر قصد خرید مصرفکننده در رستورانها و فستفودها میپردازد. در این پژوهش، براساس بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش، فرضیههای پژوهشی تدوین گردید و با برقراری روابط میان فرضیههای پژوهش، مدل مفهومی پژوهش طراحی و ارائه گردید. این فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش می تواند پایه یک پژوهش میدانی قرار گیرد.
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول)، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم)، زهرا محسنی (نفر سوم)