ابراهیم انواری

خانه /ابراهیم انواری
نام و نام خانوادگی ابراهیم انواری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / هیات علمی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 حسابداری مالی سال8، شماره 31، پاییز 95 (1395) 101-132
2
International Journal of Management, Accounting and Economics 12 (2015) 1420-1434