ملک حسین شهریاری

خانه /ملک حسین شهریاری
ملك حسين شهرياري
نام و نام خانوادگی ملک حسین شهریاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL RESEARCH 28 (2022) 1-12
2 به زراعی کشاورزی (1399) ،
3
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS (2020) 804،815
4
Biotechnology Reports (2019) ،
5 به زراعی کشاورزی (1397) -،-
6 کشاورزی بوم شناختی (1396) ،
7 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1396) ،
8
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS (2017) 1943،1954
9
Journal of Essential Oil Bearing Plants (2017) ،
10 جنگل ایران (1393) 267277
11 مدیریت خاک و تولید پایدار (1393) ،
12
International Journal of Environment and Waste Management (2014) ،
13 تحقیقات آب و خاک ایران (1392) 325333