مشخصات پژوهش

خانه /پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی ...
عنوان پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده به منظور بررسی تأثیر کاربرد اصلاح کننده های آلی بر ویژگی های رشد و بیوشیمیایی گل جعفری فرانسوی ) (Tagetes patula در خاک آلوده به سطوح مختلف میعانات گازی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل میعانات گازی در پنج سطح صفر، 7500، 15000، 30000 و 60000 میکرولیتر بر کیلوگرم خاک و اصلاح کننده های خاک شامل ورمی کمپوست ( پنج درصد وزنی)، بیوچار (دو درصد وزنی)، کربن فعال (یک درصد وزنی)، تیمار ترکیبی ورمی کمپوست کربن فعال بیوچار (با مقادیر ذکر شده) و تیمار فاقد ماده اصلاح کننده بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی و متقابل میعانات گازی و مواد اصلاح کننده بر صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای کلروفیلa،b و محتوای پرولین برگ معنی دار شد (P < 0.01). در بالاترین سطح آلاینده استفاده از کربن فعال و ترکیب ورمی کمپوست کربن فعال بیوچار به ترتیب باعث افزایش 82/3 و 45/4 برابر وزن تر اندام هوایی، افزایش 76/3 و 30/4 برابر وزن تر ریشه، افزایش 52/2 و 56/2 برابر کلروفیل a و همچنین باعث کاهش60/30 و50/39 درصد محتوای پرولین نسبت به تیمار فاقد اصلاح کننده در همین سطح آلودگی شد. نتایج این تحقیق بیان کننده نقش موثر و مفید اصلاح کننده های آلی خاک به خصوص کربن فعال و تیمار ترکیبی ورمی کمپوست کربن فعال بیوچار در کاهش سمیت خاک آلوده به میعانات گازی بر گل جعفری می باشد.
پژوهشگران طاهره صدیقی شیری (نفر اول)، ملک حسین شهریاری (نفر دوم)، محمد هدایت (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)