مشخصات پژوهش

خانه /سنتز شبک تبادلگر های حرارتی ...
عنوان سنتز شبک تبادلگر های حرارتی با استفاده از ترکیب یک الگوریتم اکتشافی با یک الگوریتم قطعی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده یکی از مسائل مهمی که در بهینه کردن هزینه های یک فرایند نقش عمده ای دارد، بهینه کردن میزان مصرف واحد پشتیبانی (بخار و آب سرد) است. با این هدف شبک? تبادلگر های حرارتی در یک فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از دیرباز روش های متعددی ارائه شده که مهم ترین آن ها روش پینچ است. الگوریتم های اکتشافی نیز اخیراً برای این هدف مورد استفاد? زیادی قرار گرفته اند. در این پژوهش، ترکیب الگوریتم تصادفی اجتماع مورچگان و یک الگوریتم قطعی برای پیدا کردن شبک? تبادلگر های حرارتی بهینه ارائه شده است. الگوریتم اجتماع مورچگان از ابتدا به منظور بهینه سازی مسائل گسسته معرفی شد و در این پژوهش نیز از آن در همین جهت استفاده شده است. برای به اثبات رساندن کارایی روش ارائه شده دو مسئل? نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی با داده های مقالات مقایسه شده است.
پژوهشگران امید محمدی (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)