عبدالرضا فاضلی

خانه /عبدالرضا فاضلی
عبدالرضا فاضلي
نام و نام خانوادگی عبدالرضا فاضلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی عمران مدرس 23(1) (1402) 91-104
2 علوم و مهندسی زلزله 9(4) (1401) 133-148
3
Bulletin of Engineering Geology and the Environment online published (2021) 1-24
4
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering 1 (2021) 1-10
5
Geotechnical and Geological Engineering 39 (2020) 1-15
6 مهندسی حمل و نقل (1398) ،
7
COMPUTERS AND GEOTECHNICS 107 (2019) 45،54
8
International Journal of Steel Structures (2018) 1،13
9
International Journal of Geomechanics 18 (2018) ،
10 مهندسی عمران شریف (1396) ،
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING (2017) ،
12
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 8 (2016) 170،177
13
COMPUTERS AND GEOTECHNICS (2013) 42،47
14
Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering Vol 33 Number B4 (2009) 327-341