مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاثیر دما و سرعت بار ...
عنوان بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده این مقاله اهمیت استفاده از مدل شبیه سازی سه بعدی اجزای محدود را به منظور محاسبه پاسخ روسازی انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بارگذاری متحرک با سرعت های متفاوت و در دماهای مختلف بارگذاری نشان می دهد. مدل سه بعدی اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس ساخته شد. در مدل شبیه سازی شده، بار متحرک به صورت بارهای تکه ای در گره های متوالی در طول مسیر حرکت با توجه به سرعت حرکت بار در نظر گرفته شده است. به منظور به حداقل رساندن تاثیر لبه های مدل روسازی بر دقت نتایج از مرزهای خاموش استفاده شده است. برای شبیه سازی مرزهای خاموش از مش های بی نهایت در مرزهای بیرونی مدل استفاده شده است. رفتار ویسکوالاستیک لایه آسفالتی نیز به صورت مدل تعمیم یافته ماکسول در قالب سری پرونی لحاظ شده است. ابتدا دقت مدل شبیه سازی شده آباکوس در این پژوهش با استفاده از مقالهChen و همکاران که یک روسازی ویسکوالاستیک چندلایه را به روش تحلیلی مورد مطالعه قرار داده است اعتبارسنجی شده و سپس پاسخ روسازی انعطاف پذیر تحت سرعت های متفاوت وسیله نقلیه در حال حرکت و در دماهای متفاوت بارگذاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش دما و کاهش سرعت باعث افزایش پاسخ روسازی مطالعه شده می گردد. همچنین نتایج تحلیل در امتداد مسیر بارگذاری نشان داد که کرنش های طولی به صورت کششی و کرنش های عرضی هم به صورت کششی و هم به صورت فشاری می تواند ظاهر شود.
پژوهشگران محمود ملکوتی علون آبادی (نفر اول)، فاطمه نجفی (نفر دوم)، عبدالرضا فاضلی (نفر سوم)، میثم سروش (نفر چهارم)