حسن آبین

خانه /حسن آبین
حسن آبين
نام و نام خانوادگی حسن آبین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی دریا
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی دریا 36 (1401) 55-68
2 مهندسی دریا 35 (1401) 141-150
3 علوم و فناوری دریا دوره 8، شماره 29، بهار 1396 (1400) 34-46
4 مطالعات قرآنی 29 (1396) 9-31
5
Brodogradnja (2016) ،
6
JURNAL TEKNOLOGI (2016) 117،123
7
International Journal of Maritime Technology (2016) 63،76
8
JURNAL TEKNOLOGI (2015) ،
9
Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering) 66 (2014) 133-139
10
JURNAL TEKNOLOGI (2014) ،
11
3L-LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE-THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES (2013) ،